การจัดการตลาด (Marketing Management) คืออะไร ??

การจัดการตลาด (Marketing Management) คืออะไร ??

การบริหารจัดการตลาดเป็นสิ่งสำคัญ หลายครั้งการบริหารจัดการตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ หากมองข้ามเรื่องของการจัดการตลาดอย่างเป็นระบบอาจทำให้คู่แข่งทางการค้า ที่มีสินค้าและบริการคล้ายคลึงกันแซงหน้าไปได้อย่างง่ายดาย

การบริหารจัดการตลาดคือ (Marketing Management) คือ

การจัดการตลาด หรือ Marketing Management คือ การนำบุคลากรหลากหลายคนมาช่วยบริหารจัดการตลาด ทั้งด้านการทำงานในส่วนของการตลาดการประยุกต์แนวทางรวมถึงกิจกรรมทางด้านการตลาด
ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ขั้นตอนการบริหารจัดการตลาดสามารถ แบ่งออกได้ดังนี้

1. การวางแผน และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

การวางแผนการตลาดเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำในการจัดการตลาด การวางแผนการตลาดต้องวางให้ชัดเจนถึงจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยใช้การวิจัยทางการตลาดช่วย ในการหาข้อมูลเช่น ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย อายุ ,เพศ ,อาชีพ , รายได้ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค ของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากวิจัยผู้บริโภคแล้วยังต้องวิจัยจุดอ่อน-จุดแข็งและ สินค้าหรือบริการขององค์กร รวมถึงจุดอ่อน-จุดแข็งของคู่แข่งอีกด้วย

2. ขั้นตอนลงมือทำตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลังจากทำการวางแผนการตลาดเรียบร้อยก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์, การจัดอีเว้น รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ไปตามช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ เช่น Facebook , Instagram , TikTok หรือตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ข่าวสารที่ทางองค์กรต้องการสื่อถึงเป้าหมาย สามารถกระตุ้นพฤติกรรมให้เกิดการซื้อหรือใช้บริการเพิ่มยอดขายให้องค์กร

3. การประเมินผล

ถือเป็นขันตอนที่สำคัญ ของ Marketing Management โดยหลังจากที่กำหนดเป้าหมายขององค์กรและลงมือทำเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบและวัดผลทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) หรือจะเป็นยอดขายที่ทำได้หลังจากทำตามแผนการตลาด ว่าได้ผลตอบรับเช่นไร คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงทุนไปหรือไม่ หากผลตอบรับเป็นลบ ก็สามารถทราบได้ทันที่ว่าแผนการตลาดที่วางไว้มีข้อผิดพลาด และหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้พัฒนาองค์กรในครั้งต่อไป ถึงผลตอบรับจะเป็นผลเชิงบวก ก็ยังสามารถทราบได้ว่าผลตอบรับที่ดีมาจากส่วนไหนของแผนการตลาดก็สามารถส่งเสริมในส่วนนั้นให้ดีกว่าเดิมได้เพื่อพัฒนาองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายได้ดีขึ้น

Marketing Management ช่วยสร้างแบรนด์ได้อย่างไร

จากการ วางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ รวมถึงลงมือทำตามแผนและวัดผลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า การจัดการตลาด คือ การวางแผนจัดการตลาดเพื่อสนับสนุนให้สินค้าและบริการ หรือธุรกิจองค์กร เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และสามารถผลักดันแบรนด์ สินค้าและบริการให้ ถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ